Algemene Voorwaarden van @Melissa’s

1. Algemeen
@Melissa’s staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 53602536. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen @Melissa’s en een cliënt waarop @Melissa’s deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen @Melissa’s
@Melissa’s zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. @Melissa’s zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan @Melissa’s melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag @Melissa’s het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Roken of rookpauzes tijdens de behandeling zijn niet mogelijk. De ruimte is te beperkt om gezelschap mee te brengen.

Indien niet aan bovenstaande punten voldaan wordt kan de afspraak, zonder bericht vooraf,  komen te vervallen.

4. Betaling
@Melissa’s vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. @Melissa’s  vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet @Melissa’s vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan @Melissa’s  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. @Melissa’s  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. @Melissa’s behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. @Melissa’s zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
@Melissa’s is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, @Melissa’s verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
@Melissa’s  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat @Melissa’s is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. @Melissa’s  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Elke behandeling gebeurt op eigen risico. @Melissa’s  neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor behandelingen gedaan door derden voor, tijdens of na de behandeling bij @Melissa’s.